Комунальний заклад освіти "Криворізька спеціальна школа "НАТХНЕННЯ" Дніпропетровської обласної ради"

 

Методична робота

       

  Уся діяльність педагогів направлена на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяють формуванню життєвої компетентності учнів та адаптації їх в суспільство. 

            Методична робота спрямована на розвиток творчої особистості вчителя та учня на виконання таких завдань:

 •  реалізацію основних напрямків модернізації системи освіти;
 •  розвитку та вдосконаленню творчого потенціалу педагогічних працівників;
 •  оволодіння педагогічними працівниками сучасними інформаційними технологіями;
 •  періодичне оновлення і взаємоузгодження змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
 •  поліпшення системи стимулювання професійного зростання педагогічних працівників.

        Важливим напрямком підвищення кваліфікації вчителів - є методична робота, від рівня якої залежить удосконалення навчально-виховного процесу. Змістом методичної роботи в навчальному закладі є:

 • вивчення постанов уряду про школу; опанування методологічними й теоретичними основами відповідної галузі науки; сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки, методикою викладання предмета; підвищення рівня управлінської діяльності, загальної культури;
 • систематичне вивчення й аналіз навчальних планів, програм, підручників, посібників, інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій щодо змісту, форм і методів, проведення уроку, факультативних і груповиз занять, позакласної роботи, навчально-виховного процесу в цілому;
 • вивчення та використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи і творчості, пошуків втілення інноваційних підходів до навчання та виховання; упровадження результатів;
 • вивчення й аналіз стану викладання, якості навчальних досягнень учнів, рівня їх вихованості; виявлення труднощів у засвоєнні програмного матеріалу;
 • підготовка і проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів, їх вихованості, розвитку; надання педагогічної допомоги педагогічним кадрам в оволодінні сучасними методами викладання й виховання, підвищення фахової майстерності та психолого-педагогічної підготовки вчителів.

                В Закладі працює чотири методичних об’єднання педагогів:

 •  трудового навчання і математики (керівник Шустова С.В.);
 •  гуманітарного і природничого циклу (керівник Черкашина О.А.);
 •  початкових класів (керівник Осадчук З.Г.);
 •  вихователів і класних керівників (керівник Коваль В.А.).

              З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі створена методична рада, до складу якої ввійшли школи, заступники директора з навчально-виховної, заступник директора з виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань, творчої групи, психолог.

         Головні зусилля членів методичної ради та керівників шкільних методичних об'єднань зосереджені на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим та малодосвідченим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створення творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, що сприятиме оптимізації навчально-виховного процесу в школі. 

           Одним із напрямків методичної роботи школи є організація занять з різними категоріями педагогічних працівників. Протягом року працює школа молодого та малодосвідченого педагога, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення науки дефектологія та сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих та малодосвідчених спеціалістів.

            Плідно і якісно працює атестаційна комісія закладу, яка дотримується Типового положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами, внесеними наказом МОНмолодьспорту № 1473 від 20.12.2011 року, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 14/20327). Засідання проходять згідно графіку та тематиці.

            Атестація в закладі проходить дотримуючись принципів добровільності, відкритості, колегіальності, індивідуалізації, диференціації. Метою атестації є активізація творчої професійної діяльності педагогів, підвищення відповідальності педагогічних працівників за результати навчання і виховання учнів. Атестація спрямована на оцінку досягнень педагогічного працівника у його діяльності, на заохочення його успіхів у справі освіти, виховання і розвитку дітей.

               В основі виховної роботи школи покладено всебічне вивчення особистості дитини, розвиток і корекція її психічних, фізичних, інтелектуальних особливостей, формування дитячого колективу та підтримка позитивного клімату у нього, що відбувалося через колективну творчу діяльність, організацію яскравого, наповненого працею та грою, творчістю та товариськістю, мрією та радістю життя кожного дня.

                 Завдання, які стоять перед педагогами - створення умов для ліквідації виявлених труднощів учнів: відставання дитини (невиконання вимог на одному із проміжних етапів виховного процесу, відхилення і невідповідність віковим і соціальним нормам поведінки, порушень, дефектів).

 

 

 

 

 

Модель